VÅR GARANTI

American Touristers produkter är noggrant testade för att säkerställa att våra reseprodukter lever upp till mycket höga standarder. Följaktligen, om ett problem uppstår med denna American Tourister-produkt ("Produkten") och om problemet orsakats av fabrikationsfel i material och utförande, kommer American Tourister efter eget val antingen reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som anges häri. Garantin som presenteras i detta avtal gäller endast för den ursprungliga köparen eller mottagaren av produkten. Garantins varaktighet och beteckningen på de varor som den gäller, anges i garantibevisets dokumentation inuti Produkten och/eller i listan över produktspecifikationer på vår hemsida.

Elektriska och elektroniska komponenter och kopplingar, kablar, adaptrar och batterier omfattas inte av garantin. Garantin som beskrivs här täcker endast fabrikationsfel och täcker inte skador som orsakats av felaktig användning, felaktig skötsel, olycka, nötning, exponering för extrema temperaturer, lösningsmedel, syra, vatten, normal slitage eller felaktig hantering av transportör (t.ex. av flygbolag); kosmetiska skador såsom repor, bucklor, fläckar, färgförändringar eller andra icke-funktionella förändringar i produktens utseende är också uteslutna. Om produkten skadas under transport, gör en skadeanmälan till transportföretaget vid ankomst, om möjligt, innan tullen passeras.

Underhåll och reparationer som inte täcks av garantin kan utföras av vilket företag som helst, men American Tourister kräver att du endast använder ett auktoriserat American Tourister-reparationscenter ("Servicecenter") för reparationer som omfattas av garantin. Olämpligt eller felaktigt utfört underhåll eller reparationer gör denna garanti ogiltig. För att hitta ett servicecenter var som helst i världen klickar du här, eller gå till https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Skicka inte din produkt direkt till American Tourister eftersom detta bara kommer att försena reparationen. Denna garanti är global och du kan få din produkt reparerad på vilket servicecenter som helst i världen. Du är dock ansvarig för alla kostnader som uppstår för att skicka produkten till ett servicecenter inklusive, men inte begränsat till, kostnader för emballage, frakt och tillämpliga skatter och avgifter.

För att få en garantireparation utförd på ett Servicecenter, måste du kunna uppvisa korrekt ifyllt garantibevis eller originalkvitto. Servicecentret avgör om problemet täcks av American Touristers garanti eller inte. Om garantin gäller får du veta om produkten kommer att repareras eller bytas ut. Alla reparationer eller utbyten som omfattas av garantin kommer att bekostas av American Tourister, inklusive eventuella kostnader som tillkommer för att returnera den reparerade eller utbytta produkten till dig. Om produkten behöver bytas ut och produkten inte längre finns tillgänglig, kommer American Tourister att ersätta den med en produkt av liknande värde.

Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för oförutsedda skador och följdskador. Arbetskostnader och skador som härrör arbete som utförs av någon annan än ett servicecenter, täcks inte av denna garanti. I den utsträckning tillämplig lag tillåter detta, utesluts alla underförstådda garantier härmed. Den garanti som tillhandahålls här är begränsad till produktens värde. Tillverkningsspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktlås är endast avsedda att förhindra oavsiktlig öppning och förhindrar inte nödvändigtvis stöld av produkten eller dess innehåll, eller att låset förstörs av personal vid flygbolag eller flygplats eller statliga myndigheter. Inspektera din produkt omedelbart efter att någon annan än du själv har hanterat den.

Vår garanti är avsedd att ge dig specifika juridiska rättigheter. Utöver de rättigheter som beskrivs häri, kan du även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller från land till land med avseende på uteslutning eller tillämpning av underförstådda garantier, oförutsedda skador och följdskador samt reparation och utbyte av produkt. Följaktligen kan det hända att du inte omfattas av begränsningar eller undantag som uttryckligen ingår i denna garanti. Inom Europeiska Unionen har du enligt lag rätt till avhjälpande kostnadsfria åtgärder från säljaren, om varorna inte överensstämmer med avtalet vid bristande avtalsenlighet för produkten och dessa åtgärder påverkas inte av garantin.

Garantigivarens namn och adress: Samsonite Europe NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgien.